diagnoza trudnosci szkolnych w tym dysleksji dysortografii dysgrafii i ocena poziomu rozwoju

Diagnoza trudności szkolnych (w tym dysleksji, dysortografii, dysgrafii) i ocena poziomu rozwoju

Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii (lub ryzyka wystąpienia tych problemów) to badanie złożonych procesów poznawczych, które wpływają na umiejętność pisania i czytania.

 1. Badanie dojrzałości szkolnej
  To spotkanie z dzieckiem, którego celem jest zbadanie oraz określenie poziomu rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka. W wyniku badania wydawana jest opinia, może być wydania opinia oceniająca poziom przygotowania dziecka do nauki w szkole podstawowej.

  Celem diagnozy jest wychwycenie nieprawidłowości w rozwoju dziecka, dostarczanie rodzicom informacji w formie szczegółowej opinii psychologicznej, które pozwolą im poznać stan gotowości ich dziecka do podjęcia nauki w szkole, stworzenie podstaw do opracowania i prowadzanie indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka.

  Czas trwania i cena: 120 min./180 zł (+wydanie opinii)

 2. Badanie ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym 
  Często ocena jest łączona z badaniem dojrzałości szkolnej. Badanie przeprowadzone jest w oparciu o Skalę Ryzyka Dysleksji.


 3. Diagnoza problemów: szkolnych, wychowawczych, zaburzenia zachowania
  Jest to spotkanie z dzieckiem mające na celu zbadanie funkcjonowanie dziecka w zakresie rozwoju psychomotorycznego, działania funkcji wzrokowych i słuchowych, zakłóceń procesu lateralizacji, zaburzeń mowy i innych, zaburzeń emocjonalnych, koncentracji uwagi, zaburzeń zachowania. Zalecenia stają się podstawą budowania programu terapeutycznego którego elementy realizowane są np. podczas terapii z pedagogiem. Ponadto rodzic dostaje wskazówki do pracy w domu z dzieckiem.

  Czas trwania i cena: 120 min./200 zł 

Możliwość płatności kartą.

Diagnozę trudności szkolnych prowadzi:

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

Aktualności