4 grudnia 2018, Poznań

Konferencja dla nauczycieli: "Narkotyki i dopalacze - problem i symptom"

Konferencja ta jest skierowana do nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników społecznych oraz osób pracujących z rodzinami. Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z problematyką zagrożenia narkotykami i dopalaczami w okresie szkolnym – poznanie tego zagadnienia od strony psychologicznej, społecznej i prawnej. Jednocześnie uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jaka jest rola nauczyciela czy pedagoga/psychologa w procesach modelowania pozytywnych postaw wobec siebie i innych u dzieci i młodzieży. Podczas wykładów uczestnicy poznają też możliwości profilaktycznych oddziaływań wyposażających dzieci i młodzież w sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi - inne niż dopalacze czy narkotyki.

Weź udział

Wstęp wolny. Organizatorem wydarzenia jest Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka oraz Uniwersytet SWPS.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Poznania.

Program

Wtorek, 4 grudnia

8:30 - 9:00 — Rejestracja uczestników

9:00 - 9:15 — Rozpoczęcie konferencji. Wprowadzenie: Magdalena Sękowska, Dyrektor Kliniki Uniwersytetu SWPS Rodzina-Para-Jednostka


9:15 – 10:15 — Przekrój zaburzeń psychicznych typowych dla populacji dziecięco-młodzieżowej z uwzględnieniem tych, które są związane z uzależnieniami. Zjawisko samoleczenia zaburzeń psychicznych substancjami psychoaktywnymi.

  • Marta Tyszkiewicz-Nwafor, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży od wielu lat pracujący w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, adiunkt na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, prowadzi swoją własną specjalistyczną praktykę lekarską. Przez kilka lat pracowała w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu i okolicach oraz konsultowała młodzież w Ośrodku Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Wierzenicy.

10:15 - 11:00 — Przekrój sceny narkotykowej w Polsce z uwzględnieniem nowych substancji.

  • Jagoda Władoń, specjalistka terapii uzależnień, absolwentka wydziału resocjalizacji, magister pedagogiki. Inicjatorka programu „PROFIBUS” - pierwszych mobilnych punktów konsultacyjnych dla narkomanów w Warszawie, animatorka ruchu Street Workers w ramach programu wczesnego kontaktu z uzależnionymi na terenie stołecznych dworców PKP. Kieruje monarowskim niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej – ośrodkiem rehabilitacji w Wyszkowie. Otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za całokształt działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

11:00 - 11:45 — O tym, jak powstaje uzależnienie, i czym się różni od zażywania i używania szkodliwego.

  • Marek Goworek, specjalista terapii uzależnień, kierownik do spraw merytorycznych ośrodka terapii uzależnień, od 13 lat zaangażowany w terapię i prace rozwojową z osobami uzależnionymi, prowadzi terapię uzależnień, psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię grupową dla nastolatków w ramach Kliniki Uniwersytetu SWPS Rodzina-Para-Jednostka

11:45 - 12:00 — Przerwa


12:00 - 12:45 — Najczęstsze przyczyny problemów prawnych związane z używaniem substancji psychoaktywnych – posiadanie, udostępnianie, handel, kradzieże, przestępczość.

  • Jolanta Szczawińska, pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Od wielu lat pracuje w Ośrodku Terapii, Resocjalizacji i Readaptacji MONAR w Rożnowicach. Współpracuje z kuratorami sądowymi. Jest biegłym sądowym w kontekście diagnozowania tego, czy dana osoba szkodliwie używa substancji czy jest od substancji psychoaktywnych uzależniona.

12:45 - 13:30 — Nauczyciel jako Przewodnik, czyli o tym, jak postawa nauczyciela wpływa modelująco na zachowania dzieci i młodzieży.

  • Magdalena Sękowska, psycholog, psychoterapeuta, dyrektor Kliniki Uniwersytetu SWPS: Rodzina-Para-Jednostka. Pracuje wspierając rodziny w sytuacjach trudnych, prowadzi terapię systemową rodzin oraz współpracuje z innymi psychoterapeutami przy psychoterapii nastolatków odpowiadając za pracę z rodzicami nastolatków. Stosuje autorską metodę obserwacji rodziny w warunkach naturalnych oraz dzieci i młodzieży w sytuacjach edukacyjnych.

13:30 - 14:30 — Zrozumieć zachowania ryzykowne młodzieży- profilaktyka w uzależnieniach. Warsztat skonstruowany na bazie programu wczesnej interwencji „FreD goes net”, zawierający elementy Dialogu Motywującego.

  • Magdalena Maciejewska-Henry, psycholog, specjalista terapii uzależnień, absolwentka Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków oraz Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Bordeaux. Członek Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego.
  • Filip Kucharzewski, współzałożyciel poradni uzależnień „Czas na Dialog” w Poznaniu. Absolwent Kulturoznawstwa oraz Pedagogiki Resocjalizacyjnej UAM w Poznaniu. Od kilkunastu lat zajmuje się resocjalizacją nieletnich niedostosowanych społecznie pracując w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu. Pracuje także jako terapeuta uzależnień na dziennym od-dziale w poradni leczenia uzależnień IPSIS w Swarzędzu. Realizator programu wczesnej interwencji FreD goes net”. Członek Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego.

Termin i miejsce

4 grudnia 2018 r., Uniwersytet SWPS w Poznaniu, ul. Kutrzeby 10

Wskazówki dojazdu »